Platinum Capital

Regulamin

Regulamin platformy Platinumcapital.pl
wprowadzony do stosowania od dnia 10.08.2023 roku
(dalej: ,,Regulamin”)

I. Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Formularz – formularz dostępny na Platformie, za pomocą którego Użytkownik może udostępnić Usługodawcy dane Usługobiorcy, którego reprezentuje lub w którego imieniu działa posiadając stosowne umocowanie, a także zlecić Usługodawcy wykonanie na rzecz Usługobiorcy nieodpłatnej usługi przekazania powyższych danych Partnerom Usługodawcy w celu przedstawienia oferty,
2) Partner – osoba trzecia związana z Usługodawcą umową na przedstawianie oferty świadczenia usług (w szczególności banki, kredytodawcy, pośrednicy kredytowi). Są nimi:
– MCD Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Doktora Andrzeja Zientarskiego 18/8, 75-852 Koszalin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001053709, NIP: 6692574877.
3) Platforma – strona internetowa o adresie: 3) www.platinumcapital.pl, prowadzona przez Usługodawcę.
4) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5) Umowa – umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usługi.
6) Usługa – dostępna na Platformie nieodpłatna usługa przekazania danych, o których mowa w pkt 1) powyżej, Partnerom Usługodawcy w celu przedstawienia oferty.
7) Usługodawca – prowadząca Platformę spółka Eselint Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 75a/7, 00-819 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000990140, NIP: 5252922658, adres poczty elektronicznej: kontakt@eselint.pl, numer telefonu: 883 517 795.
8) Usługobiorca – przedsiębiorstwo, którego dane zostały przekazane w Formularzu przez Użytkownika i z którym została zawarta Umowa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
9) Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Platformy w celach i w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pomocą Platformy. Platforma Usługodawcy w szczególności zawiera informacje i materiały na temat usług i produktów, których dostawcami są Partnerzy oraz umożliwia Usługobiorcom przekazanie danych Partnerom Usługodawcy w celu przedstawienia oferty.
3. Niezależnie od świadczenia Usługi, na Platformie prezentowane są treści o charakterze informacyjnym dotyczące tematyki związanej ze świadczonymi usługami, z których korzystanie jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji lub podania danych osobowych.
4. W celu korzystania z Platformy konieczne jest dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, posiadającym poprawnie zainstalowaną, skonfigurowaną oraz zaktualizowaną przeglądarkę internetową Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Apple Safari.
5. Do korzystania z usług świadczonych przy użyciu poczty elektronicznej wymagane jest posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
6. Do korzystania z usług świadczonych przy zastosowaniu kodu HTML przeznaczonego do zamieszczenia w kodzie źródłowym strony internetowej, wymagane jest posiadanie dostępu do niego.

III. Informacje dotyczące Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy

1. Platforma pozwala na zlecenie przez Usługobiorców Usługi za pośrednictwem sieci Internet.
2. Informacje dotyczące usług zamieszczone na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
4. Potwierdzenie akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie pola przy oświadczeniu o akceptacji postanowień Regulaminu i zapoznaniu się z jego treścią. Oświadczenie zawiera hiperłącze do Regulaminu.
5. Usługodawca nieodpłatnie świadczy na Platformie następujące usługi drogą elektroniczną:
a) informacyjne – polegające na publikowaniu na Platformie ogólnodostępnych informacji o produktach i usługach Partnerów,
b) informacyjno-marketingowe – w ramach których Usługobiorcy oferowane są produkty Partnerów dobrane w oparciu o analizę zachowań i preferencji Usługobiorcy.
c) usługi kooperacji w zakresie pośrednictwa finansowego – umożliwienie Partnerom pośredniczenia w świadczeniu usług pośrednictwa finansowego.
6. W ramach usług informacyjno-marketingowych Usługodawca może:
a) przesyłać, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) używać, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,
c) zbierać, przechowywać i udostępniać Partnerom dane Usługobiorców i Użytkowników, w związku i w celu wykonania Usługi.
7. Korzystając ze świadczonych usług informacyjno-marketingowych, Usługobiorca może:
a) zapoznawać się z informacjami o produktach i usługach Partnerów,
b) komentować opublikowane informacje i treści w sposób i w formie przyjętej na Platformie.

IV. Zawarcie Umowy

1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Platformy należy wejść na stronę internetową 1. www.platinumcapital.pl, wypełnić Formularz oraz zaznaczyć zgodę dotyczącą akceptacji Regulaminu.
2. Wypełnienie Formularza jest bezpłatne dla Użytkownika i Usługobiorcy oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług innych niż Usługa wskazana w niniejszym Regulaminie, w szczególności umowy kredytu, umowy rachunku bankowego, umowy rachunku oszczędnościowego, umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub umowy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej oraz z podmiotem innym niż Usługodawca, a także nie zobowiązuje Użytkownika i Usługobiorcy do zawarcia takich umów.
3. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zaznaczenie oświadczeń lub zgód określonych na Platformie jako obowiązkowe. Zaznaczenie pozostałych oświadczeń lub zgód zamieszczonych na Platformie jest dobrowolne, aczkolwiek może być niezbędne dla uzyskania określonych korzyści (np. zgoda marketingowa jako warunek wzięcia udziału w promocji).
4. Dane podane przez Użytkownika są przekazywane Partnerom.
5. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu Usługobiorca staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, której treść stanowią postanowienia Regulaminu.
6. Usługodawca nie zawiera umów kredytu, umów rachunku bankowego, umów rachunku oszczędnościowego, umów rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub umów rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej ani nie działa w imieniu Partnera lub banków. Usługodawca zawiera jedynie umowę o świadczenie usługi wskazanej w rozdziale I pkt 6) Regulaminu.
7. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Usługobiorcy o związaniu się postanowieniami Regulaminu.
8. Użytkownik oświadcza, że posiada umocowanie do działania w imieniu przedsiębiorstwa, którego dane wskazał w Formularzu oraz, że dane te są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią dane, które może udostępniać bez żadnych ograniczeń.
9. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

V. Reklamacja usługi

1. Usługobiorca ma prawo do wniesienia reklamacji do Usługodawcy zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Platformy w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@eselint.pl
2. Reklamacja powinna wskazywać przyczynę reklamacji oraz dane umożlwiające zidentyfikowanie Usługobiorcy.
3. W reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
4. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę a w przypadku braku takiego wskazania – na adres poczty elektronicznej z którego została wysłana reklamacja.
6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami lub podmiotami, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego.

VI. Odpowiedzialność

1. Użytkownik oświadcza, że posiada umocowanie do działania w imieniu przedsiębiorstwa, którego dane wskazał w Formularzu. Usługodawca ma prawo żądać od Użytkownika przedstawienia dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu przedsiębiorstwa.
2. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w udostępnionym na Platformie Formularzu, wyłącznie pełnych, rzetelnych, prawdziwych i aktualnych danych. Dane mogą być poprawiane lub aktualizowane przez Usługobiorcę.
3. W sytuacji, gdy Użytkownik podał niepełne, nierzetelne, nieprawdziwe i niekatualne dane, w szczególności dane kontaktowe, Usługodawca ma prawo do odmowy wykonania Usługi lub odstąpienia od Umowy.
4. Poza przypadkami winy umyślnej wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami lub podmiotami, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego.
5. Za naruszenie postanowień Regulaminu uznaje się w szczególności:
a) wprowadzanie nieprawdziwych danych w Formularzu lub umieszczanie treści bezprawnych na Platformie,
b) korzystanie z Usługi przez osoby lub podmioty do tego nieuprawnione,
c) wykorzystywanie treści i danych zamieszczonych na Platformie lub jej funkcjonalności w celach innych niż ustanowione w Regulaminie,
d) umieszczanie na Platformie oprogramowania lub innych narzędzi informatycznych oraz generowanie zapytań za pośrednictwem złośliwego oprogramowania,
e) zamieszczanie komentarzy naruszających obowiązujące prawo, wulgarnych, obraźliwych, lub uznanych powszechnie za naganne obyczajowo i moralnie, a także o cechach reklamy lub marketingu szeptanego.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie Partnera do którego nie został on uprawniony przez Usługodawcę, w szczególności działania niezgodne z postanowieniami Regulaminu.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do:
a) upomnienia Usługobiorcy lub Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b) wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Platformy przez Usługobiorcę, a także wszelkich użytkowników adresów e-mail, adresów IP lub urządzeń, które zostały użyte przy naruszeniu,
c) moderacji lub usunięcia z zasobów Platformy Komentarzy zamieszczonych na Platformie,
d) zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usługi.

VII. Prawa autorskie

Wszelkie prawa w tym prawa autorskie do Platformy oraz do zawartych w nim treści, znaków graficznych i słownych, znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej, logotypy, grafiki i fotografie należą wyłącznie do Usługodawcy. Wszelkie kopiowanie, powielanie bądź jakiekolwiek inne wykorzystywanie zawartych na Platformie treści jest zabronione.

VIII. Zmiany Regulaminu

Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili, z tym zastrzeżeniem, że treść nowego Regulaminu zaczyna obowiązywać Usługobiorców i Użytkowników od dnia zamieszczenia go na Platformie.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Eselint sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 75a/7, 00-819 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000990140, NIP: 5252922658, adres e-mail: kontakt@eselint.pl, tel. 883 517 795.
2. W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną u Usługodawcy w tym zakresie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: e-mail: kontakt@eselint.pl, tel. 883 517 795 lub pisemnie na adres Eselint Sp. z o.o. ul. Złota 75a/7, 00-819 Warszawa.
3. Usługodawca jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji Umowy, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usługi nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.
6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób w w celu wskazanym w Regulaminie.
7. W przypadku udostępnienia Usługodawcy przez Usługobiorcę danych osobowych pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Usługobiorca ma obowiązek poinformować te osoby:

• o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób,
• o tym, że Usługodawca jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych w Regulaminie,
• o tym, że są Usługobiorca jest źródłem, od którego Usługodawca  pozyskał ich dane.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego były zbierane. Podanie danych jest dobrowolne.

9. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: podmiotom współpracującym z Usługodawcą przy realizacji usług objętych umową, podmiotom mającym zawarte umowy na obsługę IT Usługodawcy, dostawcom usług prawnych, księgowych, rachunkowych lub doradczych oraz wspierających Usługodawcę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Usługodawcę.

10. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usługi są przetwarzane przez okres korzystania z Usługi, a po zakończeniu świadczenia Usługi do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.

12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniana nieodpłatnie na Platformie.
2. Usługodawca przechowuje dane i informacje dotyczące Usługobiorcy na potrzeby wykonania Umowy.
3. Dopuszcza się możliwość przeniesienia praw i obowiązków Usługodawcy wynikających z Umowy na inny podmiot.
4. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługobiorcę lub Usługodawcę w każdym czasie.
5. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi, jeżeli Umowa została już wcześniej rozwiązana przez Usługodawcę.
6. W każdym przypadku rozwiązania Umowy wszelkie zgody i zezwolenia wyrażone i udzielone przez Usługobiorcę w okresie jej obowiązywania, a w szczególności zgody i zezwolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych pozostają w mocy, do czasu ich odwołania.
7. W każdym przypadku rozwiązania Umowy, pozostają w mocy jako wiążące Strony wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące skutków prawnych korzystania przez Usługobiorcę z Platformy z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Wszelka korespondencja kierowana do Usługodawcy powinna zostać kierowana na adres wskazany w rozdziale I pkt 7) Regulaminu.
10. Wszelkie spory będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który nie jest Konsumentem ani podmiotem, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.